Avís legal
TITULARITAT

El titular de la present pàgina Web pertanyent al Lloc Web www.centromedicobarcelona.axa.es GRUP PENSA SALUT, SL (d'ara endavant, GRUP PENSA SALUT) amb CIF B64023872amb domicili social al c/ Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 657 - 08010 - Barcelona i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona T 38136, F 112, S 8, H B320038, I/A 1

GRUP PENSA SALUT compta amb l'Autorització de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de Catalunya amb Núm. de registre E08683149

A través d'aquesta pàgina es recull informació de l'usuari per accedir i posar a disposició dels usuaris i clients productes i serveis d'atenció sanitària i quirúrgica oferts per GRUP PENSA SALUT.

Recordeu que, si no esteu d'acord amb les condicions establertes en aquest document, no heu de continuar navegant ni accedint als continguts de la mateixa i que, en qualsevol cas, el fet d'accedir a la pàgina web suposa l'acceptació de les condicions esmentades.

GRUP PENSA SALUT és una societat 100% participada al Grup AXA.

Per contactar amb GRUP PENSA SALUT feu-ho a atencionalcliente@centromedicoaxa.com o bé trucant a un dels telèfons disponibles en aquest apartat oa través de correu electrònic:

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

I.- OBJECTE

La utilització de la pàgina web atribueix la seva condició d'usuari. En conseqüència, amb anterioritat a la utilització del servei, l'Usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal y la Política de Privadesa.

L'objecte d'aquesta pàgina web és demanar les dades necessàries de l'usuari perquè GRUPO PENSA SALUD pugui facilitar serveis d'atenció sanitària i quirúrgica i informació sobre qualsevol altre servei que pot contractar amb la Clínica.

II.- IDENTIFICACIÓ DE L'USUARI

Serà Usuari d'aquesta microsite qualsevol persona que sol·liciti ser contactat per GRUP PENSA SALUT i presti el seu consentiment a les condicions establertes a la Clàusula de Protecció de Dades per a tal finalitat, segons estableixi els diferents formularis. La Política de Privadesa i la Política de Cookies inclouen informació a fi que l'Usuari estigui degudament informat.

III.- UTILITZACIÓ DEL SERVEI D'ACCÉS

L'Usuari es compromet a utilitzar el servei d'accés a Internet de bona fe, de manera diligent i adequada, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets del prestador de serveis o de tercers, complint en tot moment amb les regles de bon comportament a la xarxa i amb les polítiques d'ús acceptables de les xarxes freqüentades, no fent ús fraudulent de la informació ni dels continguts existents.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no dur a terme cap conducta que tendeixi a deteriorar o sobrecarregar el servei i, especialment, a evitar:

  1. Destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, els programes o els documents electrònics del prestador de serveis o de tercers. Obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris a Internet, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors al sistema d'accés.
  2. L'enviament massiu de comunicacions comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent a destinataris que no n'hagin sol·licitat expressament la remissió.
  3. Intentar accedir, eliminar, copiar o modificar els missatges de correu electrònic daltres usuaris.
  4. Introduir programes, virus o qualsevol altre dispositiu que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d'alteració o perjudici als sistemes informàtics del prestador de serveis o de tercers.

El servei prestat per GRUP PENSA SALUT a través d'aquesta pàgina és de caràcter gratuït i no hi ha compromís per part de GRUP PENSA SALUT en el manteniment continuat del servei, reservant-se la facultat de suspendre'l o finalitzar-lo, parcialment o totalment, així com modificar-ne els continguts en qualsevol moment.

Recordeu que, si no esteu d'acord amb les condicions establertes en aquest document, no heu de continuar navegant ni accedint als continguts de la mateixa i que, en qualsevol cas, el fet d'accedir a la pàgina web suposa l'acceptació de les condicions esmentades .

IV.- SOL·LICITUD DE SERVEIS

Quan per a la sol·licitud de serveis d'atenció sanitària i quirúrgica es requereixi a l'usuari les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, s'informa que l'emplenament de totes les dades personals facilitades és voluntària però necessària per dur a terme la gestió sol·licitada, per la qual cosa el Usuari ha de garantir la seva vigència i veracitat.

V.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix que no li corresponen els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els gràfics, textos, plànols, botons i, amb caràcter general, tota la informació continguda a les pàgines o lloc web a què accedeixi i que la reproducció, càrrega, presentació, execució, transmissió, emmagatzematge, traducció, adaptació, arranjament o distribució, ja sigui total, ja sigui parcial, realitzades sense el consentiment i autorització expressa de GRUPO PENSA SALUD constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

GRUP PENSA SALUT no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap mena sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, els serveis o els continguts.

VI.- RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS

L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis que pogués ocasionar a GRUP PENSA SALUT per l'incompliment i la inobservança de les instruccions i condicions generals d'ús del servei quan hagi intervingut dol, culpa o negligència.

VII.- QUALITAT DEL SERVEI I MESURES DE SEGURETAT.

GRUP PENSA SALUT ha adoptat els nivells de seguretat i mitjans tècnics al seu abast per garantir la màxima confidencialitat de la informació i les dades personals facilitades a l'accés a la Web Clients. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. L'accés a aquesta pàgina no implica, per part de GRUP PENSA SALUT, el control de virus o qualsevol altre element informàtic nociu.

Correspon, en tot cas, a l'Usuari l'obligació de disposar d'eines adequades per a la detecció i, si escau, supressió d'aquests elements.

VIII.- RESPONSABILITAT PELS ENLLAÇOS INCLOSOS A LA XARXA

GRUP PENSA SALUT no serà responsable de la informació que dirigeixi al client dels seus serveis a través dels enllaços o links que poguessin existir, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten o recomanen aquests enllaços o links és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o si en té, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent.

GRUP PENSA SALUT no pot garantir que els enllaços a altres llocs siguin exactes en el moment del seu accés, i no es pot exigir cap obligació d'actualització dels mateixos a aquesta mercantil.

Els hipervincles (links) a terceres parts depenen de cada lloc enllaçat i els continguts de les pàgines esmentades són responsabilitat de l'entitat titular del mateix. GRUP PENSA SALUT no es fa responsable dels continguts dels llocs enllaçats, ni garanteix que aquests llocs estiguin operatius en tot moment ja que no realitza comprovacions periòdiques sobre l'estat dels mateixos.

IX.- DENEGACIÓ DE L'ACCÉS

GRUP PENSA SALUT es reserva la facultat i el dret de denegar o retirar l'accés a la pàgina web en qualsevol moment a aquells Usuaris que incompleixin amb les Condicions Generals d'Ús del servei o les que, si s'escau, siguin aplicables, així com a aquells que facin un ús inadequat del servei.

X.- ÚS DELS CONTINGUTS

La informació facilitada a través d'aquesta pàgina és de caràcter orientatiu, per la qual cosa la informació o rendibilitats dels productes contractats que siguin proporcionats a través d'aquesta web en un moment precís, no són vinculants, podent variar en consultes futures.

L'Usuari s'obliga a fer servir els Continguts de bona fe, de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

(a) utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, especialment les normes de comportament a Internet oa l'ordre públic;

(b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès;

(c) suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de GRUP PENSA SALUT o dels seus titulars incorporats als Continguts;

(d) eemprar els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web o dels Serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

XI.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

1.- Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal i dels Serveis.

Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat.

GRUP PENSA SALUT no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, GRUP PENSA SALUT advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis. GRUP PENSA SALUT tampoc garanteix la utilitat de la web i dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar la web i els Serveis, accedir-hi a les diferents pàgines web oa aquelles des de les quals es presten els serveis.

GRUP PENSA SALUT NO ES RESPONSABILITZA PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURA QUE PUGUIN DEURE A LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB I DELS SERVEIS, I EN PARTICULAR, ENCARA QUE NO DE MOD ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES WEB OA AQUELLES DES DE LES QUALS ES PRESTEN ELS SERVEIS.

Privadesa i seguretat en la utilització de la web i dels Serveis.

GRUP PENSA SALUT garanteix la privadesa i seguretat del lloc web i dels serveis que s'hi ofereixen, no obstant això, GRUP PENSA SALUT no és responsable dels danys que es puguin ocasionar als usuaris si es produeix un accés per part de tercers no autoritzats i accedeixin a les condicions, característiques i circumstàncies de lús que els Usuaris fan de la web i dels Serveis.

2.- Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts. GRUP PENSA SALUT no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i disponibilitat i continuïtat dels fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

GRUP PENSA SALUT NO ES RESPONSABILITZA PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURA QUE PUGUIN DEURE A LA PRESÈNCIA DE VIRUS OA LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC.

3.- Exclusió de garanties i de responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora de la web. El web posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç (com ara, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents ai/o gestionats per tercers (d'ara endavant , “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca a la web té per únic objecte facilitar als usuaris la cerca i l'accés a la informació disponible a Internet.

GRUP PENSA SALUT no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercer els productes i serveis disponibles als Llocs Enllaçats. L'Usuari, per tant, ha d'extremar la prudència en la valoració i la utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els Llocs Enllaçats.

GRUP PENSA SALUT NO GARANTEIX NI ASSUMEIX CAP TIPUS DE RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA CLASSE QUE PUGUIN DEURE A INFORMACIÓ, DADES, ARXIUS, PRODUCTES I QUALSEVOL CLASSE DE MATERIAL EXISTENT.

(A) EL FUNCIONAMENT, DISPONIBILITAT, ACCESSIBILITAT O CONTINUÏTAT DELS LLOCS ENLLAÇATS; (B) EL MANTENIMENT DELS SERVEIS, CONTINGUTS, INFORMACIÓ, DADES, ARXIUS, PRODUCTES I QUALSEVOL CLASSE DE MATERIAL EXISTENT EN ELS LLOCS ENLLAÇATS; (C) LA PRESTACIÓ O TRANSMISSIÓ DELS SERVEIS, CONTINGUTS, INFORMACIÓ, DADES, ARXIUS, PRODUCTES I QUALSEVOL CLASSE DE MATERIAL EXISTENT EN ELS LLOCS ENLLAÇATS; (D) LA QUALITAT, LICITUD, FIABILITAT I UTILITAT DELS SERVEIS, CONTINGUTS,

XIII.- DURADA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

La prestació del servei té, en principi, caràcter indefinit. Qualsevol modificació posterior del contingut daquest Avís Legal serà publicada per aquest mateix mitjà. Els canvis que es facin per qüestions legals entraran en vigor de manera immediata.

XIV.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Per a qualsevol controvèrsia o qüestió que es pugui derivar de l'aplicació, l'execució i la interpretació d'aquest Acord, les parts han d'aplicar els principis de la bona fe i es regeixen per la normativa espanyola. En cas de resolució judicial de conflictes, serà competent el Tribunal en què l'Usuari tingui el domicili, sempre que aquest tingués la consideració de consumidor i es trobarà en territori espanyol.

En cas que l'Usuari no tingués aquesta consideració, i per tant és professional o empresari o en el cas que, sent consumidor, tingués aquest el seu domicili fora d'Espanya, se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Darrera actualització: juliol 2022

© GRUP PENSA SALUD, S.L. Tots els drets reservats.