POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, GRUPO PENSA SALUD, SL us informa de la vostra Política de Privadesa.

1. Responsable del tractament de dades personals

Us informem que les vostres dades personals seran tractades per GRUPO PENSA SALUD, SL (d'ara endavant, “GRUPO PENSA SALUD”) com a responsable del tractament, amb domicili social C/ Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 657 - 08010 - Barcelona.

Per vetllar pel lleial i transparent tractament de les vostres dades personals, GRUPO PENSA SALUD compta amb un Delegat de Protecció de Dades, amb qui podrà contactar a atencionalcliente@centromedicoaxa.com o al c/ Irlanda núm. 7 Local baixos. 080030 Barcelona.

2. Finalitats i bases legitimadores del tractament

Les vostres dades personals, incloses dades de salut, seran tractades en base a les finalitats següents:

2.1. Si sou usuari de la web, GRUPO PENSA SALUD tractarà les dades per a les següents finalitats:

 • Manteniment del lloc web.
  • La base de legitimació és l'interès legítim per permetre la comunicació entre l'equip i la xarxa, per prestar el servei sol·licitat al Lloc Web com el log-in de l'usuari i la identificació posterior i la personalització de la interfície de l'usuari.
  • Aquesta finalitat correspon a la necessitat de GRUPO PENSA SALUD de mostrar contingut al seu lloc web i millorar la usabilitat per part dels usuaris que hi accedeixen.
 • Anàlisi del comportament de navegació i elaboració de perfils sobre les seves preferències i interessos a la navegació.
  • La base de legitimació és el consentiment atorgat per vostè, permetent que GRUPO PENSA SALUD procedirà a l'elaboració del seu perfil basat en informació de la vostra navegació, segons els vostres hàbits de consum.
  • Aquesta finalitat respon a la necessitat, de mostrar producte o serveis amb caràcter publicitari a les diferents webs de navegació ajustada a les seves necessitats reals, mantenir les preferències escollides al lloc web i mesurar el trànsit producte al lloc web. La informació relativa al seu perfil serà tractada de forma segura i confidencial, i seran processats únicament en els sistemes que analitzen la informació obtinguda de forma automatitzada. D'altra banda, vostè podrà, en qualsevol moment, manifestar la seva voluntat de no ser objecte del present tractament, exercitant el seu dret d'oposar-s'hi.
 • En cas que faciliteu les vostres dades personals mitjançant el formulari, telèfon o correu electrònic de contacte posat a la vostra disposició al Lloc web, les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les vostres sol·licituds d'informació, resoldre els vostres dubtes, contestar les vostres consultes. o tramitar-ne les reclamacions.
  • La base de legitimació és el consentiment prestat de forma expressa en completar el formulari de contacte, en trucar-nos o escriure'ns. D'aquesta manera, el tractament és necessari per permetre la tramitació adequada de les sol·licituds d'informació, resolució dels dubtes, contestació a les consultes o la tramitació de les reclamacions comunicades i verificar el funcionament del servei d'acord amb els procediments establerts, així com per obtenir una evidència del contingut de les peticions rebudes i del motiu del tractament de les dades personals que en pugui facilitar.
  • Teniu dret a retirar en qualsevol moment el consentiment. Finalment, us informem que la retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Enregistrament de trucades efectuades a determinats números de telèfon (per exemple, telèfon d'Urgències), per tal de prestar el millor servei assistencial possible i demostrar el contingut de les converses
  • L'execució del contracte de prestació de serveis assistencials, el seu consentiment i l'interès legítim del responsable del tractament en poder prestar el millor servei assistencial possible i demostrar el contingut de les converses mantingudes. Si no ens proporcioneu les dades que us sol·licitem, no se us podrà prestar el servei sol·licitat, per tractar-se de requisits contractuals i legals necessaris.

2.2. Si sou potencial pacient i esteu interessats en els nostres serveis d'atenció sanitària i quirúrgica:

 • Gestionar i atendre les peticions formulades per qualsevol canal sobre serveis d'atenció sanitària i quirúrgica, així com el manteniment i el desenvolupament de la relació jurídica que si s'escau es pugui establir entre les parts, abans de la contractació.
  • La base de legitimació és el consentiment en l'admissió al Centre i, en tot cas, l'aplicació de mesures precontractuals, a petició seva (article 6.1.b RGPD) i el compliment d'obligacions legals, d'acord amb l'article 6.1.c RGPD i l'article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Enviament d'informació o publicitat, ofertes i promocions, obsequis i campanyes de fidelització, o qualsevol altra actuació amb caràcter comercial (inclosa l'elaboració d'un perfil comercial amb aquesta finalitat), a través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans electrònics equivalents, sobre els nostres productes i serveis datenció sanitària i quirúrgica.
  • La base de legitimació és el consentiment atorgat per vostè per a l'enviament de comunicacions comercials a través de correu postal, correu electrònic, telèfon, SMS o altres mitjans electrònics equivalents, en aquest sentit, la mateixa Llei de Societat de Serveis d'Informació (d'ara endavant , la “LSSI”) permet al prestador l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
  • En tot moment podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat, de forma gratuïta, ia cada comunicació electrònica realitzada, podreu donar-vos de baixa per deixar de rebre aquest tipus de comunicacions. Així mateix, l'apartat “Drets” de la present Política es descriu com sol·licitar la baixa d'aquest tipus de comunicacions.

2.3. Si sou pacients i contracteu els serveis d'atenció sanitària o quirúrgica per qualsevol canal habilitat, GRUPO PENSA SALUD tractarà les vostres dades per a les finalitats següents:

 • Prestació, seguiment, gestió, control i facturació dels serveis assistencials i/o quirúrgics sol·licitats directament oa través d'algun tercer, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic i el tractament mèdic, així com la generació de la història clínica.
  • Totes les dades que faciliti a l'hora de ser atès de forma sanitària o quirúrgica i al llarg de la seva relació amb GRUPO PENSA SALUD, incloses les dades de salut per gestionar els possibles esdeveniments del vostre servei, són necessàries per a la formalització i gestió del vostre contracte i els tractaments i operatives associats. La base legitimadora és la gestió i formalització del contracte i del que vostè és part integrant (article 6.1.by 9.2.h RGPD). Així com, el compliment d'obligacions legals, d'acord amb l'article 6.1.c. de l'RGPD i l'article 8.1 de la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Així mateix, per al compliment del que disposa la normativa aplicable (entre altres, Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, en Llei 4/2002, de 14 de novembre, reguladora de l'autonomia del pacient i obligacions i drets en matèria dinformació i documentació clínica, normativa autonòmica sanitària i normativa tributària) així com en matèria tributària i comptable i, només en determinats casos durgència extrema, resultarà daplicació la base de legitimació de linterès vital del pacient.
  • Si no ens proporcioneu les dades que us sol·licitem, no se us podrà prestar el servei assistencial interessat, per tractar-se de requisits contractuals i legals necessaris, reservant-se GRUPO PENSA SALUD el dret d'admissió.
 • Quan utilitzem sistemes de signatura electrònica escrita, per a més seguretat, comoditat, estalvi en paper i millor gestió, captació elements biomètrics en la creació de la signatura, per exemple, la velocitat i acceleració de cada traçada o la pressió exercida en cada punt. Aquestes dades són imprescindibles per assegurar-nos que vostè és qui està signant els documents i que ningú no està suplantant la seva identitat. Si es nega a facilitar-nos les dades biomètriques en forma de signatura electrònica escrita, podreu signar el document en signatura escrita no electrònica, sempre entenent el perjudici que això comporta per a vostè, ja que entenem que la signatura electrònica escrita és una forma més segura, ràpida i eficient d'emmagatzematge i gestió informàtica, completament legal i amb certificació de seguretat i tecnològica per a la seguretat més gran del tractament.
  • La base legitimadora és el consentiment, que presta en signar el formulari que se li facilita a GRUPO PENSA SALUD.
 • Utilització amb finalitats científiques per a recerca en salut pública i biomèdica i amb finalitats estadístiques i, si escau, aplicació de processos d'anonimització i pseudonimització per a posterior utilització amb finalitats de recerca científica o d'estadística.
  • La base de legitimació és l'habilitació legal de la Disposició Addicional 17aDisposició addicional dissetena. Tractaments de dades de salut. de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Cessió de les dades a tercers que participin en el procés assistencial (per exemple, personal sanitari extern) o en aspectes relacionats amb aquest, per a la prestació d'un servei assistencial integral (laboratoris, serveis protèsics i proveïdors de material quirúrgic, etc.) ; a altres centres sanitaris públics o privats, en cas de derivacions de pacients; a entitats bancàries per gestionar el cobrament dels serveis prestats, si escau; a entitats asseguradores o reasseguradores de serveis per al cobrament dels honoraris pels serveis prestats i prevenció del frau, quan els serveis es prestin sota la cobertura d'una pòlissa d'assegurança de la qual sigueu beneficiari, així com a organismes per obligació legal i per a investigació científica o elaboració destadística amb aplicació de mesures oportunes danonimització o pseudonimització, si escau. A més, les dades podran ser comunicades a jutjats i tribunals, així com a persones o entitats públiques o privades per obligació legal.
  • La base de legitimació és el compliment del contracte de prestació de serveis assistencials, per tal de prestar-li una assistència sanitària integral; el seu consentiment, el qual atorga per mitjà de la signatura del formulari de protecció de dades personals que se li lliura (consentiment que legitima, entre altres cessions exposades, la cessió de les dades a personal sanitari extern, laboratoris, proveïdors de material protèsic, etc. ., la cessió de les seves dades a bancs per al cobrament dels serveis, o mútues, asseguradores o reasseguradores de serveis quan cobreixin l'import dels honoraris generats i prevenció del frau, a tercers per a la participació en investigacions científiques o en estudis estadístics, així com la cessió a altres centres sanitaris a què hagi de ser derivat per a la continuació del seu tractament);

3. Categoria de dades personals

Des de GRUPO PENSA SALUD tractarem les següents categories de dades per assolir les finalitats disposades al llarg d'aquesta Política de Privadesa

 • Manteniment del lloc web
  • Dades sobre comportament i interacció entre les parts:
   • Dades de navegació a la web o aplicacions mòbils a través de galeta o altres dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades: informació recollida de la navegació que hi realitzi, en el cas que hagi acceptat l'ús de cookies i tecnologies similars dispositius.
 • Servei d´atenció al´usuari
  • Dades identificatives: nom i cognoms.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic.
  • Altres dades (si és el cas): assumpte i missatge.
 • Servei d'atenció sanitària i quirúrgica
  • Dades identificatives: nom, cognoms, data de naixement i DNI.
  • Dades de contacte: telèfon, domicili, correu electrònic.
  • Dades de salut, biomètriques i genètiques: antecedents mèdics, proves diagnòstiques, dades de la història clínica.
  • Dades biomètriques: signatura electrònica escrita, imatge i veu.
  • Dades financeres: número de compte bancari, dades de la pòlissa dassegurances.
  • Dades identificatives i de contacte de persones properes, familiars o persones de contacte.

4. Destinataris principals

Les dades personals no seran transmeses a tercers, llevat dels supòsits següents:

 • Prestadors de serveis assistencials externs (per exemple, el vostre metge privat que participi en el tractament que rebeu a GRUPO PENSA SALUD) i proveïdors de serveis o materials sanitaris (laboratoris per a la realització d'analítiques o proves, proveïdors de serveis protèsics i material quirúrgic, quan hagin d'accedir a dades personals), amb la finalitat de proporcionar una assistència sanitària adequada.
 • Entitats sanitàries a què hagin de ser derivats per a la continuació del tractament, en els casos en què sigui procedent.
 • Bancs i entitats financeres, per gestionar el cobrament dels serveis prestats, quan sigui procedent.
 • Mútues, asseguradores o reasseguradores de serveis que cobreixin, sota la pòlissa corresponent de la qual vostè sigui beneficiari, els honoraris generats amb l'assistència sanitària, a fi de cobrar. Se cediran les dades identificatives i de salut necessàries per acreditar els serveis prestats i quantificar-ne l'import, així com prevenir el frau. Si us oposeu a la cessió d'aquestes dades GRUPO PENSA SALUD no us prestarà el servei assistencial sota la cobertura de la vostra pòlissa, per la qual cosa vostè haurà d'abonar el cost del servei.
 • Autoritats i Administracions Públiques (entre ells, Agència Tributària, Seguretat Social, Servei Càntabre de Salut o Conselleria de Sanitat), jutjats i tribunals i altres persones físiques i jurídiques, públiques o privades, quan sigui procedent segons la normativa aplicable a GRUPO PENSA SALUD.
 • Organismes per a la participació en investigacions científiques o l'elaboració d'estudis d'estadística.
 • Familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, si ho sol·liciten, per donar compliment al que preveu la normativa laboral o relativa a funcionaris públics pel que fa a permisos per malalties i hospitalitzacions de familiars.
 • Familiars i familiars, respecte a l'estat del pacient, quan ho hagi autoritzat el pacient expressament o tàcitament o quan sigui procedent segons la normativa aplicable. S'informa que GRUPO PENSA SALUD no comunicarà a cap tercer l'ingrés d'un pacient al centre ni del número d'habitació, llevat que hagi de facilitar aquesta informació en els casos en què sigui així de la normativa aplicable.
 • Encarregats del tractament, és a dir, persones i entitats que presten serveis a GRUPO PENSA SALUD i que, per això, necessiten accedir a dades personals.

5. Transferències internacionals de les dades personals

Us informem que GRUPO PENSA SALUDno es realitzarà cap mena de transferències internacionals de dades.

Això no obstant, en cas que es produïssin en el futur, GRUPO PENSA SALUD garanteix que els proveïdors estaran emparats per clàusules tipus o per alguna de les altres garanties establertes a la normativa aplicable.

6. Drets

Com a titular de les dades, i en qualsevol moment, vostè té dret a adreçar-se aGRUPO PENSA SALUD, C/ Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 657 - 08010 - Barcelona, oa l'adreça de correu electrònic atencionalcliente@centromedicoaxa.com, per exercir els següents drets:

 • Dret d'accés

Vostè té dret que GRUPO PENSA SALUD, us informeu sobre si esteu tractant o no les vostres dades personals i, en aquest cas, poder accedir a aquestes dades i rebre informació sobre les finalitats per a les quals són tractades, les categories de dades afectades pel tractament, els destinataris als quals es tracta van comunicar les dades personals i el termini previst de conservació de les dades, entre una altra informació.

 • Dret de Rectificació i Supressió

Teniu dret a sol·licitar la supressió de dades personals sempre que es compleixin els requisits legals d'aplicació, i la rectificació de les dades inexactes que us concerneixin quan, entre altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

 • Dret a la limitació del tractament

En determinades circumstàncies (per exemple, en cas que el sol·licitant impugni l'exactitud de les seves dades, mentre se'n verifica l'exactitud), podeu sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades personals, essent aquestes únicament tractades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

 • Dret de revocació del consentiment

També té dret a revocar el consentiment prestat a qualsevol moment.

 • Dret d'oposició total o parcial al tractament.

Vostè té dret a oposar-se al tractament en qualsevol moment., per motius relacionats amb la seva situació particular, en cas que el tractament estigui basat en el nostre interès legítim o en l'interès legítim d'un tercer (incloent-hi el tractament que tingui per objecte el màrqueting directa i l'elaboració dels perfilats corresponents). En aquest cas, GRUPO PENSA SALUD cessarà en el tractament, excepte acreditació de motius legítims

 • Dret a la portabilitat de les vostres dades

Vostè té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a GRUPO PENSA SALUD, en un format estructurat, comú i de lectura mecànica, ia poder transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que el responsable a qui se'ls hagués facilitat els ho impedeixi, en els supòsits legalment previstos a aquests efectes.

 • Decisions individuals automatitzades

Així mateix, a més dels drets esmentats en el context d'aquells tractaments que impliquin l'adopció de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, vostè té dret a obtenir intervenció humana per part de GRUPO PENSA SALUD, ia expressar el seu punt de vista ia impugnar la decisió.

 • Altres

Igualment, quan es transfereixin dades personals a un tercer país oa una organització internacional, tindrà dret a ser informat sobre com es pot accedir o obtenir còpia de les garanties adequades relatives a la transferència

Per a qualsevol dubte o qüestió addicional sobre l'exercici dels vostres drets o, en general, sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de dades a atencionalcliente@centromedicoaxa.com.

Finalment, vostè tindrà dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control nacional (Agència espanyola de Protecció de Dades al C/Jorge Juan, 6. 28001-Madrid o tel. 912663517) o autonòmica respectiva.

7. Procedència

Al costat de la informació que ens proporciona directament (per exemple, a través de formularis, sol·licitud d'informació, etc.), obtindrem informació sobre els seus hàbits de navegació en cas que vostè consenti.

En cas que les dades facilitades es refereixin a terceres persones físiques diferents del pacient, manifesta de manera expressa haver informat i obtingut el consentiment previ d'aquelles per al tractament de les seves dades d'acord amb les finalitats previstes en aquesta Política de Privadesa.

En el cas concret de menors d'edat o d'incapacitats judicialment, caldrà que el representant legal del menor o de l'incapacitat judicialment en presti el consentiment exprés abans de qualsevol tipus de tractament de dades.

Així mateix, podrem obtenir dades personals de mútues, asseguradores, reasseguradores, centres o facultatius sanitaris, laboratoris, familiars o familiars per a la correcta prestació del servei datenció sanitària o quirúrgica

8.Període de conservació

Les teves dades personals seran conservades de la següent manera:

Dades de navegació Fins a 2 anys
Dades com a potencial pacient Fins a 2 anys
Dades contractuals del pacient Durant el temps necessari per a la prestació del servei o sol·licitud i la facturació i cobrament dels honoraris meritats, si escau
Dades com a potencial pacient 2 anys
Documentació o història clínica del pacient 15 anys des de la darrera atenció del pacient

Tot això sense perjudici que aquest termini pugui ampliar-se quan vostè així ho autoritzi expressament o hi hagi tractaments particulars derivats de la relació contractual que segueixin vigents amb posterioritat a aquest termini. Així mateix, seran conservades les dades personals durant el termini de prescripció de les responsabilitats derivades del tractament, sense perjudici del deure de bloqueig. Un cop finalitzats els terminis de conservació, la informació serà suprimida.

Darrera actualització: juliol 2022

© GRUPO PENSA SALUD, SL Tots els drets reservats.